W tym miejscu możecie się zapoznać ze wszystkimi informacjami dotyczącymi działalności Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej. Dla łatwiejszej orientacji wszystkie wiadomości zostały uporządkowane chronologicznie w kolejnych zakładkach.
Regulaminy obowiązujące w bibliotece

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy

w Skarżysku – Kamiennej


1.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie,  nauczyciele, inni pracownicy  szkoły oraz rodzice.
2.  Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych oraz przerw zgodnie z organizacją roku szkolnego.
4.  Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5.  W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
6.  Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego
7.  Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
8.  Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
    -lektury na okres 2 tygodni
   -pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
9.  Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
10.  Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
11.  Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
12.  Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
13.  W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
14. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 

 

 

 

Regulamin czytelni  Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy

w Skarżysku – Kamiennej

 

 

1.   W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru i innych źródeł informacji.

2. Z księgozbioru podręcznego i innych zbiorów można korzystać tylko prezencyjnie -  na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
3. Z księgozbioru podręcznego korzystamy  za pośrednictwem bibliotekarza.
4.  Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
5.  W czytelni obowiązuje cisza.
6.  Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
7.  Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

Multimedialne Centrum Informacyjne

W czerwcu 2004 r. Gimnazjum nr 2 w Skarżysku – Kamiennej przystąpiło do realizacji projektu zaproponowanego przez MENiS dotyczącego powstania Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nauczyciele informatyki p. Joanna Karlikowska – Mańko oraz p. Sławomir Kubasiewicz wspólnie z p. Małgorzatą Skuza – nauczycielem bibliotekarzem i Dyrekcja szkoły –
p. Krystyną Błaszczyk i Bogumiłą Sadzą opracowali wymaganą dokumentacje. Została ona pozytywnie rozpatrzona przez MENiS, czego dowodem jest działające od 15.12.06 r. w szkole Multimedialne Centrum informacyjne (MCI).

Centrum dysponuje 4 komputerami i jednym wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z edukacyjnymi programami multimedialnymi.

Przeznaczeniem MCI jest umożliwienie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły poszukiwanie w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do lekcji lub konkursów i olimpiad. Korzystający mogą też tworzyć własne dokumenty, prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Zasady korzystanie z MCI zamieszczone SA w regulaminie znajdującym się w bibliotece na tablicy informacyjnej. Z regulaminem każdy użytkownik musi się zapoznać.

 

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego
Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku - Kamiennej


1. Z Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy     uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w ustalonych godzinach       (informacja na drzwiach wejściowych).


2. Użytkownik komputera ma obowiązek wpisania się do zeszytu (znajdującego się przy stanowisku) podając: datę, nazwisko i imię, klasę, cel wykorzystania komputera, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy.


3. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów multimedialnych w programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych. Korzystanie z gier
i zabaw jest możliwe tylko w godzinach ustalonych przez opiekuna MCI (informacja na drzwiach wejściowych).


4. Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.


5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym (chyba, że wyrazi na to zgodę opiekun MCI) włączać i rozłączać kabli zasilających.


6. Uczniowie mogą używać własnych dyskietek i płyt CD za zgodą opiekuna MCI. Przy korzystaniu z dyskietki lub płyty uczeń ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym w obecności opiekuna MCI.

 

7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania
i danych, przeglądanie stron www prezentujących treści nieetyczne.


8. Użytkowanie kserokopiarki, skanera, odtwarzacza CD, nagrywarki i drukarki jest możliwe tylko za zgodą opiekuna MCI. Opłata za drukowanie jednej strony wynosi 0,20 zł., kserowanie 0,10 zł.


9. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.


10. Przy stanowisku może się znajdować jedna osoba, która aktualnie korzysta z komputera.


11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów żywnościowych.


12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać opiekunowi pracowni.


13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.


14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.


15. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 

 

 

MCI  służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły maja zapewnione bardzo dobre warunki do zdobywania potrzebnych informacji i materiałów na zajęcia oraz rozwijania wiedzy w różnych dziedzinach życia.

 

Główne cele MCI

 

1.   Podnoszenie jakości kształcenia poprzez możliwość korzystania z nowoczesnych technologii.

2.   Umożliwienie indywidualnej pracy z komputerem oraz zdobywania i przetwarzania informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli.

3. Zwiększenie i uatrakcyjnienie możliwości edukacyjnych proponowanych przez bibliotekę szkolą.

4.   Wspieranie szkoły w realizacji zadań przewidzianych podstawami programowymi.

5.     Wspieranie procesu samokształcenia uczniów i nauczycieli.

6.   Umożliwienie dostępu do komputera wszystkim chętnym uczniom niezależnie od statusu majątkowego (korzystanie z MCI jest bezpłatne).

7.     Promocja szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

8.     Integracja uczniów naszej szkoły.

 

MCI mieści się w bibliotece szkolnej na parterze, informacja o godzinach otwarcia zamieszczona jest na drzwiach biblioteki.

 

 

Ważne:   

Multimedialne Centrum  Informacyjne nie ma

charakteru kafejki internetowej!!!